Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Kiểm tra tình trạng Verizon [ imei ]

4.000 VNĐ

Thời gian ước tính: : 1-5 Phút

Dịch vụ kiểm tra tình trạng (Sạch cước - Nợ cước - Blocked - Báo mất) nhà mạng Verizon

 
Kết quả minh họa:
 

Model: IPHONE 11 PURPLE 64GB VZ
IMEI: 356543107847922
ESN Status: Clean
Your device is eligible.

Part Number: MWKR2LL/A
Product ID: DEV12360040
Device SKU: SKU4120124