Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Kiểm tra tình trạng Locked + Quốc Tế [ imei ]

3.000 VNĐ

Thời gian ước tính: Tức Thì

Dịch vụ này chỉ kiểm tra tình trạng Lock + Quốc tế ( không có nhà mạng )
 
Kết quả minh họa
 
Model: IPHONE 12 PRO 128GB PACIFIC BLUE
IMEI: 35674091xxxx
IMEI2: 356740915xxxx
Serial: DNPFLK8xxxx
SimLock: Locked = Máy khóa mạng
 
Model: IPHONE 12 PRO 128GB PACIFIC BLUE
IMEI: 35674091xxxx
IMEI2: 356740915xxxx
Serial: DNPFLK8xxxx
SimLock: Unlocked = Quốc Tế